Historia powstania Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

Pierwsze zalążki pomysłu stowarzyszenia środowiska związanego w klasą 505 w Polsce pojawiły się w roku 2006 – pierwszym sezonie, w którym rozegrano Mistrzostwa Polski klasy 505. Pierwsze zdecydowane kroki w celu realizacji tego zamierzenia, podjęto z końcem roku 2007 podczas kameralnego zebrania w… pizzeri na warszawskiej Woli. Wtedy to, po wcześniejszym policzeniu osób zainteresowanych, podjęto decyzję o zwołaniu zebrania założycielskiego na początku roku 2008.

W efekcie, w dniu 26. stycznia 2008, podczas kilkugodzinnego spotkania w biurze przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie, osiemnaście zebranych tam osób w sposób jednomyślny, wyraziło chęć zawiązania organizacji zrzeszającej polskie (i nie tylko) środowisko klasy 505.

W głosowaniach wybrano członków komitetu założycielskiego Stowarzyszenia (późniejszy zarząd), któremu powierzono dokonanie rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505 oraz członków Komisji Rewizyjnej wymaganej ustawą.

Komitet założycielski w osobach Piotra Żółtowskiego, Agnieszki Jasińskiej, Michała Korneszczuka, Petera Evansa i Tomasza Bernata – po skompletowaniu dokumentacji założycielskiej, poprzez kancelarię radcy prawnego złożył w dniu 13. maja 2008 roku do Sądu Rejestrowego w Warszawie wniosek o rejestrację Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505.

W dniu 5. czerwca 2008 organ nadzorujący (Urząd miasta stołecznego Warszawy) odmówił rejestracji Stowarzyszenia, odrzucając załączony do wniosku rejestracyjnego Statut, uzależniając wpis do rejestru stowarzyszeń zmianą pięciu zapisów Statutu.

Zmiana statutu ponosiła za sobą konieczność ponownego zebrania się członków założycieli i ponownego przegłosowania nowego projektu Statutu Stowarzyszenia. Wymagane prawem zebranie odbyło się 12. lipca 2008 w Gdyni i przegłosowano na nim wymagane przez sąd zmiany Statutu. Wreszcie, 08. września 2008, Prezydent m.st. Warszawy wydał zarządzenie o rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu w dniu 11. września 2008 podjął uchwałę o wpisie z dniem 12. września 2008 roku Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 000313296. Rejestracja po długich perypetiach zakończyła się sukcesem.

Sprawy rejestracji można było kontynuować więc wystąpiliśmy o rejestrację w Urzędzie Statystycznym i tu też nie było „na wprost”. Z powodu pomyłki we wpisie konieczna była ponowna wizyta w Urzędzie. REGON uzyskaliśmy w końcu w dniu 11. grudnia 2008.

Pozostało konto bankowe i tutaj znowu nie było „z górki”. Bank po długim czasie rozpatrywania wniosku zażądał… wypisu Statutu z KRS co spowodowane było odmiennymi datami Statutu w KRS i w tym dostarczonym do wniosku. Jak się okazało po dostarczeniu wymaganej kopii (3 wizyty w KRS) daty były te same, a tylko data złożenia dokumentów w KRS zamieszała w głowach „urzędników” bankowych. Problem wyjaśniono.