2015 – Regulamin Pucharu Polski

PUCHAR POLSKI KLASY 505

REGULAMIN 

 

1. Celem Pucharu Polski jest promocja regularnego udziału w regatach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 oraz wyłonienie załogi, która w danym sezonie osiągnie najlepsze wyniki w cyklu imprez sportowych.

2. Do Pucharu Polski zalicza się wyniki regat organizowanych zgodnie z Kalendarzem Regat opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505. Udział w imprezach zagranicznych nie jest punktowany w ramach Pucharu Polski Klasy 505.

3. Do udziału w Pucharze Polski zgłaszane są dwuosobowe załogi. Za „zgłoszenie się” uważa się udział w regatach zaliczanych do Pucharu Polski.

4. Punkty Pucharu Polski przyznawane są następującym systemem:

ilość załóg startujących w regatach – zajęte miejsce + 1 = ilość punktów

ilość punktów x przelicznik = ilość punktów Pucharu Polski

5. Przelicznik wynosi 1,0 dla wszystkie imprez z wyjątkiem Mistrzostw Polski. Mistrzostwa Polski będą liczone do klasyfikacji z przelicznikiem 1,2.

6. Do klasyfikacji Pucharu Polski będą zaliczone 4 najlepsze wyniki załogi z 5 imprez Pucharu Polski oraz wynik Mistrzostw Polski (wynik MP nie podlega odrzuceniu).

7. Puchar Polski zdobędzie załoga, która uzyska największą ilość punktów.

8. W przypadku, gdy w klasyfikacji załogi osiągną równą ilość punktów, decydujący jest wynik z ostatnich regat, w których udział wzięły obie załogi. Jeżeli nie było takiej konfrontacji – wyższe miejsce uzyskuje załoga, która zdobyła jednostkowo większą ilość punktów w dowolnych regatach Pucharu Polski. W pozostałych przypadkach załogi zostaną sklasyfikowane na remisie.

9. Zmiany składu załogi:

a) W załodze kwalifikowanej w rozgrywkach Pucharu Polski może nastąpić jedna, tymczasowa, zmiana składu załogi.
b) Okres trwania zmiany nie może być dłuższy niż 1 regaty.
c) Zmiana może dotyczyć jednej osoby: sternika lub załoganta.
d) Powrót zawodnika do stałego składu załogi nie jest traktowany, jako kolejna zmiana. e) W przypadku stałej zmiany składu załogi (na czas dłuższy niż 1 regaty), załoga będzie klasyfikowana, jako nowa załoga.
f) W przypadku kolejnych zmian w składzie załogi, załoga będzie klasyfikowana, jako nowa załoga.
g) Dopuszczalna jest zmiana składu załogi w każdych regatach zaliczanych do Pucharu Polski.
h) W przypadku, kiedy na jachcie wystartują 2 osoby dotychczas klasyfikowane w Pucharze w osobnych załogach – punkty do Pucharu zostaną przyznane jednemu jachtowi na podstawie deklaracji załogi. Deklaracja musi zostać złożona przed rozpoczęciem regat . W przypadku nie złożenia deklaracji – punkty Pucharu zostaną dodane zgodnie z przynależnością sternika.

11. Wręczenie Pucharu ma miejsce na ostatnich regatach Pucharu Polski.

12. Regulamin Pucharu Polski nie podlega zmianom w trakcie sezonu.

13. W sytuacjach spornych, interpretacja regulaminu należy do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505. Jeżeli sytuacja sporna dotyczy członka Zarządu, nie bierze on udziału w interpretacji.

14. W rankingu zostaną uwzględnione wszystkie polskie załogi biorące udział w regatach Pucharu Polski bez względu na przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

15. Organizator PP zastrzega sobie prawo do umiejscowienia naklejek reklamowych na kadłubach łodzi zgodnie z „ISAF Advertising Code” (Regulation 20).