2020 – Regulamin Pucharu Polski

 1. Celem Pucharu Polski jest promocja regularnego udziału w regatach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 (dalej: Stowarzyszenie) oraz wyłonienie zespołu, który w danym sezonie osiągnie najlepsze wyniki w cyklu imprez sportowych.
 2. Do Pucharu Polski zalicza się wyniki regat organizowanych zgodnie z Kalendarzem Regat opracowanym przez Stowarzyszenie. Udział w imprezach zagranicznych nie jest punktowany w ramach Pucharu Polski Klasy 505.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może zdecydować w trakcie sezonu o wykluczeniu regat z klasyfikacji Pucharu Polski, uwzględnieniu dodatkowych regat oraz o zmianie przelicznika regat. Zmiana musi być ogłoszona co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem regat w przypadku wykluczenia i zmiany przelicznika, oraz sześć tygodni przed w przypadku dodania.
 4. Puchar Polski zostanie przyznany w przypadku rozegrania co najmniej trzech regat zaliczanych do klasyfikacji.
 5. Regaty zostaną zaliczone do Pucharu Polski przy starcie co najmniej trzech załóg i rozegraniu co najmniej jednego wyścigu.
 6. Do udziału w Pucharze Polski zgłaszane są zespoły, składające się z dwóch osób i łódki (określonej numerem kadłuba). Za „zgłoszenie się” uważa się udział w regatach zaliczanych do Pucharu Polski.
 7. Punkty Pucharu Polski przyznawane są następującym systemem:
  1. Zajęte miejsce x przelicznik = liczba punktów Pucharu Polski.
  2. W przypadku, gdy zespół nie wziął udziału w regatach otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zespołów sklasyfikowanych w Pucharze na koniec sezonu. 
 8. Przelicznik wynosi 1,4 dla Mistrzostw Polski, 1,1 dla pierwszych regat w Kalendarzu, 1,2 dla ostatnich regat w Kalendarzu oraz 1,0 dla pozostałych imprez.
 9. W przypadku rozegrania co najmniej czterech imprez poza Mistrzostwami Polski, najgorszy wynik każdego zespołu nie będzie liczony do klasyfikacji Pucharu Polski. Wynik Mistrzostw Polski nie podlega odrzuceniu i jest zawsze zaliczany do klasyfikacji.
 10. Puchar Polski zdobędzie zespół, która uzyska najmniejszą liczbę punktów.
 11. W przypadku, gdy w klasyfikacji zespołów osiągną równą liczbę punktów, decydujący jest wynik z ostatnich regat, w których udział wzięły oba zespoły. Jeżeli nie było takiej konfrontacji – wyższe miejsce uzyskuje zespół, który zdobył jednostkowo mniejszą liczbę punktów w dowolnych regatach Pucharu Polski. W pozostałych przypadkach zespoły zostaną sklasyfikowane na remisie.
 12. Zmiany składu załogi:
  1. Zespół będzie klasyfikowany jako jeden, jeśli dwie z trzech składowych zespołu (dwie osoby załogi plus łódka), pozostaną niezmienione we wszystkich regatach Pucharu Polski, do których dany zespół był zgłoszony.
  2. Jeśli zmieniły się dwie składowe (np. sternik zmienia łódkę i załoganta), zespół będzie klasyfikowany jako nowy.
  3. Zmiana ról w załodze nie jest uznawana za zmianę składu zespołu. 
 13. Regulamin Pucharu Polski nie podlega zmianom w trakcie sezonu.
 14. W sytuacjach spornych, interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia. Jeżeli sytuacja sporna dotyczy członka Zarządu, nie bierze on udziału w interpretacji.
 15. W rankingu zostaną uwzględnione wszystkie polskie zespoły (decyduje narodowość obu członków zespołu)biorące udział w regatach Pucharu Polski bez względu na przynależność do Stowarzyszenia.
 16. Organizator Pucharu Polski zastrzega sobie prawo do umiejscowienia naklejek reklamowych na kadłubach łodzi zgodnie z „ISAF Advertising Code” (Regulation 20).