Statut

Statut

Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Klasy 505, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla realizacji celów Statutowych.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest Gdynia.

§4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

II.Cele i sposoby ich realizacji

 §7

Celem Stowarzyszenia jest promowanie żeglarskiej Klasy 505, upowszechnianie i rozwijanie żeglarstwa regatowego, propagowanie żeglarstwa jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem oraz jako sportu opierającego się na szlachetnej rywalizacji, popularyzacja bezpiecznych form sportów wodnych i rekreacji nad wodą, a także postaw i działań sprzyjających rozwojowi aktywności ruchowej, sportowej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§8

Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:

 1. organizowanie zawodów sportowych oraz szkoleń doskonalących umiejętności żeglarskie,
 2. organizowanie obozów rekreacyjnych i wypoczynkowych, wycieczek krajobrazowo – turystycznych i innych imprez,
 3. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i towarzyską,
 4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 5. współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami w zakresie propagowania celów Stowarzyszenia.

§9

Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

III. Członkowie Stowarzyszenia

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia.

§12

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 3. b.wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 4. c.brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 5. d.zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
 6. e.otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
 7. f. korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia,
 8. g.korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§14

Członkowie zwyczajni zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska żeglarskiego,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 6. regularnie opłacać składki.

§15

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§16

 1. Godność członka honorowego, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
 2. a.śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. b.wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
 4. c.wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 5. d.Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.
 1. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§18

Członkom Stowarzyszenia mogą być nadawane honorowe tytuły, przyznawane przez Zarząd. Ustalenia

w tym zakresie muszą być zawarte w regulaminie, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie

Członków.

IV.Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

§19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 1. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – uprawnionych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§20

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 2. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 19 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Członków, na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za okres kadencji i odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
 3. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 25% członków Stowarzyszenia.
 4. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 1. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,
 6. wybór Zarządu w tym Prezesa i Komisji Rewizyjnej
 7. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
 8. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie składek członkowskich,
 10. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 17 ust. 3,
 11. dokonywanie zmian w Statucie,
 12. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 13. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
 14. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
 3. z własnej inicjatywy,
 4. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 6. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 17 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
 1. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
 2. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b i c,
 4. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.
 1. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad na piśmie 14 dni przed tym terminem. Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.
 2. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§23

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być oddalone od siebie o mniej niż 1 godzinę. W drugim terminie podejmowane uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 3.
 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków z zastrzeżeniem ust. 1 i ust 3.
 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 1. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 3 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków.

§24 skreślony

Zarząd Stowarzyszenia

§25

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. uchwalanie preliminarzy budżetowych,
 8. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu,
 9. zarządzanie majątkiem zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

§26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
 3. Skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 3. coroczna kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi i żądanie wyjaśnień,
 1. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 22 ust. 4.

§29

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej nie mniej jednak niż dwóch członków.

 

V.Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§30

 1. Majątek stowarzyszenia pochodzi z wpłat członków, darowizn, dotacji, zapisów i spadków.
 2. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.

§31

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

VI.Reprezentacja

§32

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są

Prezes samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

VII. Rozwiązanie

§33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.