Przepisy Pomiarowe 

1.0 Postanowienia ogólne

1.1 505ka jest żaglówką regatową o długości całkowitej 505 cm zaprojektowaną przez Johna Westella. Jest to Klasa Międzynarodowa uznana przez Międzynarodową Federację Żeglarską ISAF (International Sailing Federation).

1.2 Organem zarządzającym jest Międzynarodowa Stowarzyszenie Regatowe Jachtów klasy 505 („Stowarzyszenie Międzynarodowe”), zgodnie z jego statutem i zgodnie z przepisami ISAF.

1.3 Oficjalnym językiem klasy jest język angielski i w przypadku różnic w tłumaczeniach tekst angielski jest wiążący. Słowo „musi” wyraża obowiązek zaś słowo „można” oznacza przyzwolenie.

1.4 Z wyjątkiem przypadku, gdy niniejsze przepisy klasowe (te „Przepisy”) stanowią inaczej, stosuje się Przepisy Pomiarowe Sprzętu Żeglarskiego ISAF 2005-2008 „ERS” (Equipment Rules of Sailing). Poza przypadkami użycia w tytułach, „pogrubienie” terminu oznacza, że zastosowanie mają definicje określone w PPSŻ/ERS, zaś w przypadku „pochylenia” terminu zastosowanie mają Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2005-2008 PRŻ/RRS (Racing Rules of Sailing).

1.5 Klasa podlega kontroli wymiarowej. Wszystkie łodzie muszą być zbudowane, zmierzone i zarejestrowane zgodnie z niniejszymi Przepisami. Niniejsze przepisy zawierają niniejszy tekst oraz schematy pomiarowe. W przypadku niezgodności (tekstu i diagramów), ważniejszy jest tekst pisany.

1.6 Każda łódź posiadająca certyfikat czy też każdy żagiel noszący znacznik certyfikacjidatowane przed datą wydania niniejszych Przepisów może być mierzony w odniesieniu do Przepisów obowiązujących w dniu, gdy łódź lub żagiel były mierzone po raz pierwszy, chyba, że Przepisy stanowią w tym zakresie inaczej, oraz do momentu, w którym łódź lub żagiel były zmienione, zmodyfikowane lub odnowione po dacie zmian w odpowiednich Przepisach. Każde wyposażenie, które zostało zmienione, zmodyfikowane lub odnowione musi być zgodne z bieżącymi Przepisami.

1.7 Ani projektant, ani Stowarzyszenie Międzynarodowe, ani ISAF, ani też żadne ze Stowarzyszeń Narodowych, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej związanej z niniejszymi Przepisami czy też z rysunkami konstrukcyjnymi, ani żadnych roszczeń z nich wynikających.

2.0 Opłaty

2.1 Po ukończeniu nowego kadłuba, budowniczy musi wnioskować do Stowarzyszenia Międzynarodowego o nadanie numeru rejestracyjnego. Wniosek musi zawierać opłatę, określaną okresowo przez Stowarzyszenie Międzynarodowe. Opłata rejestracyjna zawiera opłaty licencyjne dla projektanta, koszt plakietki konstrukcji ISAF oraz zestawu formularzy pomiarowych.

3.0 Rejestracja

3.1 Numer rejestracyjny jest przyznawany przez Stowarzyszenie Międzynarodowe po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej. Numery rejestracyjne są przyznawane w porządku rosnącym.

3.2 Rejestracja łodzi jako Międzynarodowej 505-tki jest ukończona po pomyślnym uzupełnieniu i zwrocie formularzy pomiarowych do Stowarzyszenia Międzynarodowego i po wydaniu certyfikatu.

3.3 Aby łódź była dopuszczona się do regat, musi spełniać niniejsze przepisy, posiadać ważny certyfkat, a jego właściciel i sternik muszą być członkami Stowarzyszenia Międzynarodowego.

4.0 Certyfikacja

4.1 Uprawnionym mierniczym jest albo oficjalny mierniczy albo osoba upoważniona przez Stowarzyszenie Międzynarodowe do przeprowadzenia kontroli certyfikacyjnejWładzą certyfikującą jest Stowarzyszenie Międzynarodowe.

4.2 Kontrola certyfikacyjna musi być przeprowadzona przez uprawnionego mierniczego przy użyciu dokumentów dostarczonych przez Stowarzyszenie Międzynarodowe, w szczególe chodzi o niniejsze Przepisy i formularze pomiarowe (zawierające instrukcje dla mierniczych) oraz oficjalne szablony.

4.3 Po otrzymaniu właściwie wypełnionej dokumentacji podpisanej przez uprawnionego mierniczego, Stowarzyszenie Międzynarodowe może wystawić certyfikat. Żagle nie muszą być zawarte w certyfikacie wystawionym dla łodzi.

4.4 Jako dodatek do szczegółów wymaganych przez formularze pomiarowe, mierniczy musi raportować na formularzach o wszystkim, co uzna za odchylenie od zamierzonej natury i projektu łodzi lub, co byłoby wbrew ogólnemu interesowi Klasy. W wyjątkowych przypadkach Stowarzyszenie Międzynarodowe może udzielić dyspensy i wystawić certyfikat. Odstąpienie to musi być zarejestrowane w formularzu rejestracyjnym oraz certyfikacie.

4.5 Żagle muszą być certyfikowane przez uprawnionego mierniczego oraz nosić znacznik certyfikacji w pobliżu rogu halsowego, lub w przypadku spinakera w pobliżu głowicy.

4.6 Obowiązkiem właściciela jest zapewnienie zgodności łodzi z niniejszymi Przepisami przez cały czas. Zapasowe drzewce i żagle muszą być certyfikowane przed użyciem.

4.7 Ponowny pomiar może być zarządzony w dowolnym czasie przez Stowarzyszenie Międzynarodowe lub Krajowe Stowarzyszenie.

4.8 Władza certyfikująca musi przechowywać oryginalną dokumentację, na której oparty jest bieżący certyfikat.

5.0 Kadłub

5.1 Materiały i metody budowy nie są ograniczone z wyjątkiem zastrzeżonych niniejszymi Przepisami. Rysunki konstrukcyjne pokazują metodę budowy ze sklejki kształtowej.

5.2 Kształt kadłuba

5.2.1 Kształt kadłuba musi być zgodny z rysunkami konstruktora oraz załączonymi liniami teoretycznymi w tolerancjach określonych przez diagramy pomiarowe oraz niniejsze Przepisy.

5.2.2 Formy kadłuba przed zastosowaniem oraz po jakichkolwiek modyfikacjach muszą być sprawdzone na zgodność z punktami łączenia, wzorcami i kadłubami produkcyjnymi. Każdy producent konstruujący nową formę musi poinformować Stowarzyszenie Międzynarodowe, że spełnia ona niniejsze Przepisy. Stowarzyszenie Międzynarodowe może w dowolnym czasie sprawdzać formy.

5.2.3 „Przekrój 11” jest określony jako płaszczyzna prostopadła do linii bazowej pokazanej na schemacie pomiarowym i styczna do najbardziej wysuniętego do tyłu punktu kadłuba, z wyłączeniem okuć steru. Punkt bazowy kadłuba jest to punkt na płaszczyźnie symetrii kadłuba, gdzie zewnętrzna powierzchnia listwy stępki – gdyby ją przedłużyć, pominąwszy lokalne jej zaokrąglenie – przecięłyby Przekrój 11. Pozostałe przekroje pomiarowe są to płaszczyzny równoległe do Przekroju 11, położone w określonych odległościach od niego.

5.2.4 Żadna część krawędzi końcowej kadłuba nie może być oddalona więcej niż 7,5 mm od Przekroju 11. Żadna część tylnej części bocznych zbiorników wypornościowych (siedzisk) nie może być oddalona od krawędzi końcowej kadłuba w kierunku dziobu o więcej niż 20mm. Konstrukcja pawęży jest wolna od innych ograniczeń.

5.3 Listwa stępkowa

5.3.1 Wzdłuż linii centralnego przekroju wzdłużnego od dziobnicy do pawęży listwa stępki nie może odstawać od powierzchni kadłuba (licząc ze zdjętą listwą) mniej niż 3 mm i nie więcej niż 4,5 mm i może być zaokrąglona promieniem nie większym niż 3 mm. Na bokach szczeliny skrzyni mieczowej profil listwy może być półokrągły zamiast płaskiego.

Szerokości listwy stępkowej muszą zawierać się w następujących limitach:

min (mm)
max (mm)
Pawęż
30
75
Przekrój 9
65
75
Przekrój 6
65
75
Przekrój 3
25
35

W przód od przekroju 3 listwa stępki może być wtopiona w kształt kadłuba.

5.4 Pokład przedni

5.4.1 Krawędź końcowa pokładu przedniego (nie musi być linią prosta pomiędzy płaszczyzną symetrii i okrężnicą) musi leżeć w zakresie wskazanym w Schemacie Pomiarowym. Krawędź końcowa pokładu przedniego w każdym punkcie jej długości musi być położna nie niżej niż „linia obrysu pokładu”. „Linia obrysu pokładu” jest rozumiana jako punkt położony w kierunku środka, 20 mm od najdalej wysuniętej krawędzi kadłuba niezależnie od jego konstrukcji.

5.4.2 W przód od najdalej wysuniętego do przodu punktu krawędzi pokładu przedniego, jedynymi dopuszczalnymi otworami są:

–  Tubus spinakera

–  Łączna powierzchnia nie większa niż 5000 mm2 na takielunek i regulacje

–  Jedna lub dwie powierzchnie, nie przekraczające 120.000 mm2 każda, których żadna ich część nie może leżeć dalej niż 3486 mm od przekroju 11, ani bliżej, niż 100 mm od środka kadłuba, ani też w odległości mniejszej niż 250 mm od „linii obrysu pokładu”.

5.5 Przednia przegroda wodoszczelna i boczne zbiorniki wypornościowe (siedziska)

5.5.1 Przednia komora i boczne zbiorniki wypornościowe (siedziska) muszą być niezależnymi komorami wodoszczelnymi.

5.5.2 Przednia przegroda wodoszczelna oraz zbiorniki boczne siedzisk muszą być zgodne z rysunkami w tolerancjach wyspecyfikowanych w Schemacie Pomiarowym.

5.5.3 Przednia komora może mieścić w sobie wyłącznie jeden tubus spinakera, którego objętość nie może przekraczać 20% całkowitej objętości przedniego zbiornika wypornościowego. Konstrukcja tubusu spinakera nie może naruszać szczelności przedniej komory.

5.5.4 Poprzeczne przegrody wodoszczelne na przednim końcu bocznych zbiorników wypornościowych (siedzisk) muszą znajdować się na wysokości tylnej krawędzi pokładu przedniego, bądź przed nią.

5.6 Skrzynia mieczowa i ławki poprzeczne

5.6.1 Wewnętrzne wymiary skrzyni mieczowej muszą zawierać się w tolerancjach podanych na Schemacie Pomiarowym. Nie są dozwolone żadne czasowe czy też ruchome wkładki w skrzyni mieczowej.

5.6.3 Ławki bądź inne usztywniające czy wzmacniające elementy mogą być zamocowane w poprzek kadłuba nie dalej niż 3581 mm od Przekroju 11. Elementy te nie mogą być zbudowane w taki sposób, by tworzyły drugie dno kokpitu lub dodatkowe zbiorniki wypornościowe.

5.7 Nie używany

5.8 Waga

5.8.1 Dla celów kontroli certyfikacyjnejłodzie muszą być ważone w stanie suchym po nieprzerwanym czasie minimum 2 tygodni bez ich kontaktu z wodą.

5.8.2 Waga żeglowna łodzi w stanie suchym, bez żagli i desek podłogowych (zwana dalej „Wagą żeglowną”) nie może być mniejsza niż 127,4 kg. Osprzęt i podzespoły o przesadnej wadze oraz nienaturalnie ciężkie fragmenty konstrukcji nie są dozwolone: na przykład zastosowanie wewnątrz ołowiu czy innych metali, wyłączając korektory ciężaru dozwolone na podstawie Przepisu B-5.8.3

5.8.3 Jeżeli waga żeglowna łodzi jest niższa niż 127,4 kg, jej różnica, bez ograniczeń, musi być uzupełniona przy użyciu metalowych korektorów ciężaru przymocowanych wzdłuż skrzyni mieczowej bądź grzbietu łodzi i widocznych z pozycji obserwatora stojącego przy łodzi. Połowa masy obciążników musi być zamocowana pomiędzy 1100, a 1500 mm, a druga w odległości od 2900 do 3500 mm od przekroju 11. Te korektory ciężaru muszą pozostać na łodzi na zawsze, lub do czasu ponownego ważenia łodzi zgodnie z Przepisem B – 5.8.5.

5.8.4 Każdy korektor ciężaru musi być wyraźnie oznakowany w widocznym miejscu z podaniem jego wagi wyrażonej w kilogramach zaokrąglonej do 0,1 kg oraz jego numeru seryjnego by umożliwić identyfikację korektora ciężaru, oraz całkowitą liczbę korektorów ciężaru zamontowanych na łodzi.

5.8.5 Łódź może być ponownie zważona w dowolnym czasie przez uprawnionego mierniczego z zastrzeżeniem, że bezpośrednio przed ważeniem, łódź nie miała kontaktu z wodą przez ostatnie 2 tygodnie. Waga żeglowna oraz liczba i waga korektorów ciężaru musi być odnotowana przez Mierniczego w certyfikacie. Korektory ciężaru zgodnie z Przepisem B – 5.8.3 mogą być usunięte lub zmniejszone po pomiarze zarządzonym przez właściciela na podstawie tego paragrafu i takie ponowne ważenie może mieć miejsce w odstępach dłuższych niż 12 miesięcy.

5.9 Numer Rejestracyjny

5.9.1 Numer Rejestracyjny każdej łodzi musi być wyraźnie wyryty lub odciśnięty na pawęży, grzbiecie lub końcu rufowym skrzyni mieczowej cyframi o wysokości minimum 18 mm.

5.9.2 Plakietka konstrukcji ISAF nosząca zarejestrowany numer żagla powinna być przymocowana na pawęży, grzbiecie lub końcu rufowym skrzyni mieczowej.

6.0 Miecz, Ster i Rumpel

6.1 Wyłącznie jeden ster i jeden miecz może być użyty w jednym czasie. Zawsze podczas żeglugi, obydwie strony miecza i steru muszą mieć podobne profile. Miecze boczne, miecze szybrowe, hydroskrzydła, trymery, kierownice strug czy inne podobne urządzenia są zabronione.

6.2 Miecz musi mieścić się w skrzyni mieczowej nie wystając poniżej dna kadłuba w pozycji całkowicie podniesionej. Krawędź spływu może wystawać powyżej górnej obudowy skrzyni mieczowej, gdy jest w pozycji podniesionej lub częściowo podniesionej. Żadna z części krawędzi natarcia dalsza niż 300 mm od końcówki miecza, i która ma możliwość opuszczenia poniżej kadłuba, nie może mieć możliwości bycia podniesioną więcej niż 200 mm powyżej dna kadłuba. Żadna z części miecza nie może mieć możliwości upuszczenia więcej niż 1450 mm poniżej kadłuba.

6.3 Ster musi być zawieszony na pawęży i żadna z części składowych steru nie może przechodzić przez powłokę kadłuba. Rumpel może być przeprowadzony przez otwór w pawęży lub ponad jej szczytem.

7.0 Drzewce

7.1 Ogólne

7.1.1 Celem tych Przepisów jest utrzymanie kształtu ożaglowania Klasy dokładnie tego samego projektu, dając przy tym właścicielom wolność w organizacji takielunku według ich uznania.

7.1.2 Łódź nie może posiadać urządzeń do podnoszenia więcej niż jednego żagla głównego, jednego żagla przedniego i jednego spinakera. Nie są dozwolone zmiany żagli podczas wyścigu.

7.1.3 Wyłączając okucia, drzewce masztu musi być wykonane wyłącznie ze stopów aluminium zawierającego w masie nie mniej niż 90% aluminium albo z drewna. Poza tym zastrzeżeniem konstrukcja nie jest ograniczona.

7.2 Maszt

7.2.1 Maszt może być postawiony na pokładzie lub w kadłubie. Z drzewcem masztupostawionym prostopadle do linii bazowej, tylna część profilu na poziomie pokładu nie może być bliżej niż 3048 mm i dalej niż 3202 mm od Przekroju 11. Drzewce masztu może być stałe lub obrotowe. Żaden z wymiarów przekroju poprzecznego drzewca masztu nie może przekroczyć 102 mm.

7.2.2 Maksymalna dopuszczalna krzywizna drzewca masztu wynosi 30 mm.

7.2.3 Znaczniki ograniczające nie węższe niż 10 mm, muszą być umieszczone dookoła masztu w następujących trzech pozycjach mierzonych przy maszcie stojącym prostopadle do linii bazowej.

•  Znacznik ograniczający pokładu: poziom górnej krawędzi na wysokości góry pokładu – tolerancja 1 mm (zwany dalej punktem bazowym masztu).
•  Dolny znacznik ograniczający: górna krawędź nie niżej niż 381 mm powyżej punktu bazowego masztu (punkt dolny).
•  Górny znacznik ograniczający: dolna krawędź nie wyżej niż 6858 mm powyżej punktu bazowego masztu (punkt górny).

Top drzewca masztu nie może być wyżej niż 7011 mm powyżej punktu bazowego masztu.

7.2.4 Wysokość podnoszenia spinakera nie może być większa niż 5955 mm i nie mniejsza niż 5054 mm. Żaden z zamontowanych na stałe punktów mocowania bloków, krążki i prowadnice – nie mogą odstawać od powierzchni drzewca masztu więcej niż 35 mm.

7.2.5 Najwyższy punkt wejścia na blok, krążek lub prowadnicę dla fału żagla przedniego nie może przekroczyć 4750 mm i nie może być niżej niż 4648 mm powyżej punktu bazowego masztu. Przedłużenie liku przedniego postawionego żagla przedniego musi przeciąć przednią część masztu w podanym zakresie

7.2.6 Podane wymiary odnoszą się także do masztów wyposażonych w mastjack czy innych. Przez cały czas w trakcie żeglugi, przedłużenie górnej powierzchni pokładu musi przecinać maszt na wysokości górnej krawędzi znacznika ograniczającego pokładu.

7.3 Bom

7.3.1 Żaden z wymiarów przekroju poprzecznego drzewca bomu nie może przekroczyć 102 mm.

7.3.2 Maksymalna dopuszczalna krzywizna drzewca bomu wynosi 25 mm.

7.3.3 Zewnętrzny znacznik ograniczający szerokości nie mniejszej niż 10 mm musi być umieszczony dookoła drzewca bomuOdległość punktu zewnętrznego nie może przekraczać 2858 mm.

7.3.4 Całkowita długość bomu mierzona od tylnej strony drzewca masztu do zewnętrznego końca bomu nie może przekroczyć 3308 mm.

7.4 Bom spinakera

7.4.1 Długość bomu spinakera nie może przekroczyć 2516 mm. Zewnętrzne okucie bomu spinakera nie może być dłuższe niż 50 mm.

8.0 Żagle

8.1 Ogólne

8.1.1 Żagle muszą być żaglami miękkiej konstrukcji. Poza tym wybór materiału żagla jest dowolny.

8.1.2 Rozciągnięcie po pomiarach powodujące przekroczenie maksymalnych wymiarów nie jest dozwolone i za ciągłą zgodność wymiarów z Przepisami Klasowymi odpowiedzialność ponosi właściciel.

8.1.3 Żagle nie mogą mieć otworów i szczelin poza tymi normalnie służącymi do refowania i punktami mocowania.

8.1.4 Wzmocnienia żagli nie są ograniczane.

8.2 Żagiel główny

8.2.1 Żagiel główny musi być zgodny z Przepisami Klasowymi i schematami pomiarowymi z zastrzeżeniem, że żagiel mniejszy w jakimkolwiek wymiarze, wyłączając położenie listew, jest dozwolony.

8.2.2 Lik przedni musi być przymocowany do drzewca masztu na ponad 80% swojej długości.

8.2.3 Następujące wymiary, łącznie z liklinami jeżeli są użyte, nie mogą zostać przekroczone:

•  Szerokość głowicy 127 mm
•  Szerokość w górnym punkcie liku tylnego (325 mm od punktu pomiarowego rogu fałowego) 270 mm
•  Szerokość w 3/4 1120 mm
•  Szerokość w 1/2 1950 mm
•  Długość liku tylnego 6960 mm

8.2.4 Żagiel główny może mieć nie więcej niż 4 listwy na liku tylnym. Na liku tylnym, środek kieszeni listwy górnej musi znajdować się między 1450 mm, a 1550 mm od tylnego punktu pomiarowego rogu fałowego, zaś środek kieszeni listwy dolnej musi znajdować się między 1250 mm, a 1490 mm od punktu pomiarowego rogu szotowego. Żadna z kieszeni listwy nie może znajdować się bliżej niż 1000 mm od jakiejkolwiek innej kieszeni listwy. Żadna listwa, ani też kieszeń listwy, nie może przekraczać długości 1180 mm.

8.2.5 Znaki Klasowe umieszczone na żaglu głównym muszą być zgodne z kształtem i zawierać się w tolerancjach podanych na Rysunkach Pomiarowych.

8.3 Żagiel przedni

8.3.1 Żagiel przedni musi być zgodny z oficjalnymi przepisami i schematami z zastrzeżeniem, że żagiel mniejszy w jakimkolwiek wymiarze, wyłączając położenie listew, jest dozwolony.

8.3.2 Lik wolny nie może wystawać poza linię prostą poprowadzoną z tylnego punktu głowicy do punktu pomiarowego rogu szotowego.

8.3.3 Następujące wymiary nie mogą zostać przekroczone:

• Długość liku przedniego 4510 mm
• Długość liku dolnego 2287 mm
• Długość liku wolnego 4000 mm
• Szerokość głowicy 40 mm

8.3.4 Nie więcej niż trzy listwy mogą być użyte na liku tylnym każdego żagla przedniego. Zewnętrzne krawędzie listew muszą być ulokowane w odległości nie większej niż 102 mm od miejsc gdzie lik tylny dzielony jest na 4 równe części (przy 3 listwach) lub na inną odpowiednią liczbę równych części. Dozwolona jest nie więcej niż jedna listwa na liku dolnym, której wszystkie części muszą leżeć w odległości nie większej niż 50 mm od środka tego liku. Żadna listwa ani kieszeń listwy nie może być dłuższa niż 305 mm i szersza niż 51 mm.

8.3.5 Żadna część liku dolnego nie może leżeć poza wymiarem wyznaczonym w następujący sposób:

Połóż żagiel przedni na płaskiej powierzchni. Złóż punkt pomiarowy rogu halsowego do punktu pomiarowego rogu szotowego i wygładź żagiel przedni by odnaleźć „punkt przecięcia”, gdzie lik przedni jest przecięty przez zagięcie ze środka liku dolnego. Ten wymiar to odległość mierzona od „punktu przecięcia” do punktu pomiarowego rogu halsowego i punktu pomiarowego rogu szotowego. Żadna część liku dolnego po wygładzeniu wszelkich zmarszczek żagla, nie może leżeć poza wykreślonym tym wymiarem promieniem wyprowadzonym z „punktu przecięcia”.

8.3.6 Można stosować rękaw liku przedniego obejmujący sztag niemniej szerokość takiego rękawa nie może przekraczać 76 mm.

8.3.7 Przedłużenie liku przedniego postawionego żagla przedniego, musi przeciąć linię środkową pokładu pomiędzy dziobem, a punktem oddalonym na tej linii o 400 mm w kierunku rufy.

8.3.8 W dolnej części żagla przedniego musi być okno o minimalnej powierzchni 0,15 m2

8.4 Spinaker

8.4.1 Spinaker musi być symetrycznym trójrożnym żaglem zgodnym z Przepisami Klasowymi i Schematami Pomiarowymi z zastrzeżeniem, że żagiel mniejszy w dowolnym wymiarze jest dozwolony.

8.4.2 Następujące wymiary nie mogą zostać przekroczone:

• Długość liku tylnego 6000 mm
• Środkowa liku dolnego (punkt pomiarowy rogu fałowego do punktu środkowego liku dolnego) 7096 mm
• Długość liku dolnego 4500 mm
• Szerokość w 1/2 4500 mm

8.4.3 RRS Dodatek G paragraf 1.3(d) jest zastąpiony przez następujący Przepis Klasowy zgodnie z Dodatkiem G5:

„Numer musi być umieszczony symetrycznie na przedniej stronie spinakera. Musi on być umieszczony całkowicie poniżej łuku, którego środek leży na w punkcie pomiarowym rogu fałowego i którego promień wynosi 40% długości liku bocznego i całkowicie powyżej łuku o promieniu, którego promień wynosi 60% tego wymiaru”.

9.0 Materiały

9.1 W wyjątkami opisanymi niniejszymi Przepisami, czy to bezpośrednio, czy też przez wnioskowanie, nie ma ograniczeń dotyczących użycia dowolnych materiałów do budowy.

9.2 Używanie konkretnych materiałów może być zabronione lub ograniczone:

9.2.1 Na wniosek minimum dwóch Stowarzyszeń Narodowych i uchwalone większością dwóch trzecich obecnych na międzynarodowym Dorocznym Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania nad zmianami w tych przepisach tak jak to opisano w Statucie Międzynarodowym, oraz

9.2.2 gdy taka propozycja jest zaaprobowana przez Międzynarodową Komisję Regulaminową i przez ISAF.

9.3 Taki zakaz bądź takie ograniczenie będzie utrzymane albo

9.3.1 przez podany okres począwszy od najbliższego 1 stycznia, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 3 lata, kiedy traci on ważność o ile nie zostanie odnowiony zgodnie z procedurą z Przepisu B-9.2.1, lub

9.3.2 do czasu dokonania trwałej zmiany w niniejszych Przepisach zgodnie ze Statutem Międzynarodowym, poprzez zalegalizowanie takiego zakazu czy ograniczenia, lub do czasu powzięcia innego postanowienia z nim sprzecznego.

9.4 Zakaz lub ograniczenie może być określone do stosowania w stosunku do wszystkich części łodzi, od momentu wejścia w życie zakazu lub ograniczenia. Taki zakaz czy też ograniczenie nie może być stosowany do kadłubów ukończonych przed wejściem tych przepisów w życie.

10.0 Pływalność

10.1 Podczas pomiarów mierniczy musi dołożyć wszelkich starań do oceny szczelności komór wypornościowych, tak by upewnić się, że są one szczelne.

10.2 Armator musi utrzymywać szczelność komór wypornościowych w odpowiednim stanie i jeżeli tego zaniedba Certyfikat Pomiarowy automatycznie staje się nieważny.

11.0 Wyposażenie

11.1 Zabrania się użycia urządzeń wskazujących zdalnie, transmitujących lub zestawiających dane o kierunku wiatru, prędkości wiatru, prędkości łodzi lub położeniu.

12.0 Załoga, Waga Ubrań i Wyposażenia

12.1 Załoga musi składać się z dwóch ludzi.

12.2 Tylko jedna osoba może być zwieszona za burtą z drzewca bądź takielunku. Żadne urządzenia przymocowane do kadłuba i wystające za burtę poza obrys okrężnicy nie mogą być stosowane.

12.3 Ubranie zawodnika i wyposażenie, wyłączając pas trapezowy i ubranie (włączając ubranie stóp) noszone wyłącznie poniżej kolana, nie może ważyć więcej niż 10 kg,. We wszelkich innych przypadkach, muszą być stosowane postanowienia RRS 43

13.0 Napędzanie

13.1 W związku z RRS 86.1(c), przepis RRS 42.3(c) nie ma zastosowania i ustala się następujący zastępujący Przepis Klasowy:

„Wyłączając żeglugę na wiatr, podczas ześlizgiwania się (gwałtowne przyspieszanie w dół zbocza fali) lub ślizgu, załoga łodzi może pociągnąć szoty lub brasy kontrolujące dowolny z żagli by zainicjować lub utrzymać ześlizg czy ślizg, ale nie więcej niż trzy powtórzenia pociągnięć i odpuszczeń żagla mogą być wykonane na jednej fali bądź w jednym szkwale.”

14.0 Reklamowanie

14.1 Dozwolone jest reklamowanie kategorii C zgodnie z przepisem 20.3.1(b) ISAF

15.0 Przepisy tymczasowe

16.0 Data obowiązywania

16.1 Niniejsze przepisy klasowe obowiązują od 1 marca 2006 roku ***

 

* Podstawą tłumaczenia jest tekst zawarty na stronie int505.org. Od 1 marca 2006 roku wprowadzono dwie zmiany w przepisach pomiarowych klasy, które to zmiany zawarliśmy w tym tłumaczeniu:
– od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje zmiana przepisu 8.2.2 znosząca obowiązek mocowania liku dolnego grota do bomu,
– od 4 kwietnia 2008 roku usunięto z przepisu 7.1.3 ograniczenia odnośnie dozwolonych materiałów bomu grota i bomów spinakera. Od 4 kwietnia 2008 tylko maszt musi być wykonany ze stopów aluminium zwierających minimum 90% Al.

Tłumaczenie z tekstu angielskiego Tomasz Bernat 29.02.2008, uaktualnienie i korekta Tomasz Bernat 11.03.2009 z zachowaniem zgodności z terminologią Przepisów Pomiarowych Sprzętu Żeglarskiego 2005-2008